Městská knihovna Břeclav
verze pro slabozraké blog blog novinky

Knihovní řád Městské knihovny Břeclav

V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny Břeclav (nové úplné znění zřizovací listiny), schválenou Zastupitelstvem města Břeclavi dne 29. září 2010, a podle § 4, odst. 7 Zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon, dále KZ) vydávám tento knihovní řád.

I. Základní ustanovení

Čl. 1 - Poslání a činnost knihovny


   Městská knihovna Břeclav, příspěvková organizace (dále jen MK) je knihovnou 
základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. Základním účelem zřízení 
knihovny je zaručení rovného přístupu k veřejným knihovnickým a informačním 
službám vymezených knihovním zákonem všem občanům a institucím bez rozdílu. 
Pro zvyšování kulturní a vzdělanostní úrovně obyvatel plní knihovna další 
kulturní, vzdělávací a společenské funkce.
   Knihovna je součástí systému knihoven a dalších institucí vykonávajících 
informační, kulturní a vzdělávací činnosti. Je základní knihovnou s univerzálním
knihovním fondem. Shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy, 
zvukové materiály, elektronické dokumenty a další informační prameny.
Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším 
informačním systémům.
   Na základě písemné smlouvy o přenesení regionálních funkcí uzavřené 
s krajskou knihovnou poskytuje knihovna služby knihovnám regionu 
v rozsahu smlouvy.


Čl. 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

(dále VKIS)

1. 1. Knihovna poskytuje tyto VKIS:

a) výpůjční služby

b) meziknihovní výpůjční služby (dále MVS) a reprografické služby

c) informační služby - informace o fondech a katalozích knihovny

- informace z oblasti veřejné správy

- ústní informace bibliografické a faktografické

- přístup na internet (viz provozní řád internetových služeb)

d) speciální služby zvukové knihovny pro zrakově postižené občany (viz 
provozní řád zvukové knihovny) e) pořádání přednášek, besed, výstav a jiných 
kulturních akcí

f) pořádání exkurzí, instruktáží o knihovně a jejím využití

g) tisk letáků, seznamů, propagačních materiálů

h) audiovizuální programy

i) vydávání tematických neperiodických tiskovin

j) půjčování CD podle zvlášť stanovených podmínek (viz provozní řád půjčovny 
CD) k) kopírovací služby z vlastních fondů knihovny pro osobní potřebu 
uživatelů knihovny i reprografické služby pro širší veřejnost l) služby 
specializovaného maloobchodu (prodej publikací a dalších zvukových či zvukově 
obrazových dokumentů vydaných v rámci města a regionu, prodej dokumentů 
vyřazených z vlastního fondu knihovny apod.)

2. Základní služby poskytuje podle § 4, odst. 2 KZ knihovna bezplatně. Placené 
služby knihovna poskytuje podle § 4, odst. 2, písm. a) až c) KZ, resp. odst. 3 
a 4 tamtéž.

3. Knihovna účtuje poplatky (úhradu skutečně vynaložených nákladů) za 
registraci uživatelů, za reprografické a jiné kopírovací služby. Veškeré 
finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky 
apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad knihovního řádu a ve výši stanovené 
ceníkem MK, který je přílohou tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ).


II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3 - Registrace uživatele


1. Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním 
průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle 
osobních dokladů uživatele.

2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, 
trvalé bydliště a datum narození.

3. Dítě do 15 let se stane uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného 
zástupce.

4. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným 
nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních 
údajů je přílohou č. 5 tohoto KŘ. Další údaje na přihlášce slouží ke statistickým
účelům a také ke zlepšení kontaktů s uživateli a ke zkvalitnění služeb, uživatel
však není povinen je uvádět.

5. Za vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení registrace zaplatí uživatel 
registrační poplatek. Platnost průkazu je 12 měsíců ode dne vystavení, případě 
rodinné slevy je platnost registrace shodná s datem registrace prvního člena 
rodiny. Čtenářská legitimace je nepřenosná, knihovník může v oprávněných 
případech vyžadovat od čtenáře předložení dokladu totožnosti. Případné 
zneužití může mít za následek zrušení čtenářského průkazu.

6. Uživatel pobočky knihovny může pravidelně využívat služeb MK v hlavní 
budově ve městě a naopak.

7. Ztrátu nebo zcizení čtenářského průkazu je uživatel povinen neprodleně 
knihovně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá za škody, které knihovně 
vzniknou zneužitím čtenářského průkazu jinou osobou.

Čl. 4 - Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny


1. Právo využívat všech služeb knihovny má každý registrovaný uživatel.

2. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Dále se 
musí podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a 
pro ochranu majetku. V prostorách knihovny jsou povinni zachovávat klid a 
pořádek.

3. Pokud uživatel tato opatření nedodržuje, může být dočasně nebo trvale 
zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za

způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

4. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo 
ústně knihovníkovi.

5. Chce-li čtenář uplatnit slevu na průkaz, předloží příslušný doklad (např. 
studijní průkaz, kartu ZTP apod.).

Čl. 5 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky


1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení 
poskytované knihovnou.

2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému, 
aplikace a programy nainstalované na počítačích knihovny.

3. Data získaná z internetu si může uživatel zkopírovat na flash disky nebo 
jiná přenosná média. Knihovna však neposkytuje možnost si data vypálit na CD 
nebo DVD.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace 
počítače, které by mohly jakýmkoliv způsobem mít vliv na provoz počítače, dále 
je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s 
prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými 
počítačovými viry.

5. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží 
výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno 
je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, půjčovat, kopírovat, 
sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat 
zejména ke komerčním účelům.

6. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 
121/2000 Sb., tj. autorský zákon).

III. Výpůjční řád

Čl. 6 - Zpřístupňované knihovní dokumenty


1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního 
knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím 
meziknihovních výpůjčních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

2. Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele 
podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických 
pokynů NK ČR.

Čl. 7 - Rozhodnutí o půjčování


1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 
odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení 
autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní 
výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny,

e) prezenčního a regionálního fondu studovny,

f) nejnovějších čísel novin a časopisů

Čl. 8 - Postupy při půjčování


1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen si dokument prohlédnout a ihned 
ohlásit všechny závady.

2. Uživatel potvrdí výpůjčku svým podpisem, jestliže cena půjčovaného
dokumentu přesahuje 400,- Kč.

3. 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu nebo o jeho odložení 
prostřednictvím služby Odlož knihu, a to ústně, písemně, telefonicky, e-mailem 
nebo prostřednictvím webového formuláře.

Čl. 9 - Výpůjční lhůty


1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční 
lhůta může být 2x prodloužena (maximálně na 100 dnů), požádá-li o to uživatel 
před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel, a to ústně, písemně, 
telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře. V odůvodněných 
případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu pod podmínkou jeho 
předložení. Nové knihy půjčuje knihovna na jeden měsíc bez možnosti dalšího 
prodloužení.

2. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, 
případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

3. Ve studovně MK se čtenářům s platným čtenářským průkazem půjčují vybrané 
knihy ke studijním účelům na 1 týden.

Čl. 10 - Vracení vypůjčeného dokumentu


1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si 
jej vypůjčil.Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen 
uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při 
ztrátě dokumentu.

2. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po 
celou dobu výpůjčky. Na vyžádání může uživatel dostat potvrzení o vrácení 
dokumentu.

3. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje mu 
knihovna poplatek z prodlení.

4. Pokud uživatel ani po vyčerpání všech upomínek půjčený dokument nevrátí, 
bude se vrácení vymáhat právní cestou.

5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování 
všech služeb.

Čl. 11 - Reprografické a jiné kopírovací služby


1. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo 
z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého 
byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanovením 
autorského zákona č. 121/2000 Sb.

2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie je-li zhotovení kopie v rozporu s 
právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, 
pornografické literatury apod.).

3. Knihovna poskytuje kopírovací služby z vlastních fondů knihovny pro osobní 
potřeby uživatelů knihovny, ale i kopírovací služby pro širší veřejnost. Ceny 
za kopírování jsou uvedeny v ceníku kopírovacích služeb

(příloha KŘ č. 1/VI).

Čl. 12 - Internetové služby


1. Internetové služby může využívat každý návštěvník knihovny, přístup k 
internetu je poskytován bezplatně (uživatelé bez čtenářského průkazu 10 minut, 
čtenáři knihovny s platnou čtenářskou legitimací až 60 minut).

2. Uživatelé mohou využít zámluvní služby na počítačovou stanici.

IV. Postihy při nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13 - Ztráty a náhrady


1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu dokumentu a ve lhůtě 
stanovené knihovnou nahradit škodu.

2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu 
škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož 
dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. 
Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna 
požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční 
náhradu. Výši finanční náhrady stanovuje knihovna.

3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti 
se ztrátou vznikly.

4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má 
knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 14 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu


1. Poplatek z prodlení:

a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po 
skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na 
den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

2. Vymáhání nevrácených výpůjček:

a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami 
vrácení dokumentů. Po pěti bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je 
doporučený dopis ředitele knihovny) následuje vymáhání právní cestou.

3. Ztráta průkazu uživatele:

a) za vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti 
(původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek. (viz ceník - příloha 
KŘ č. 1/IV)

4. Poškození dokumentu :

a) výši poplatku dle rozsahu poškození stanovuje knihovník. (Finanční náhrada 
za poškození knihy – příloha KŘ č. 6)

Čl. 15 - Náhrada všeobecných škod


1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním 
povinností podle občanského zákoníku v platném znění, kde se stanoví: „Škoda 
se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, 
hradí se škoda uvedením do předešlého stavu“).


2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle 
obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení


1. Tento knihovní řád je volně přístupný ve všech provozech MK Břeclav a ve 
všech jejích pobočkách. 

2. Výjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny.

3. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.

4. Ruší se Knihovní řád ze dne 1. září 2013

5. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

VI. Přílohy Knihovního řádu

Kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

<<  Červen  2018  >>

NovinkyMěstská knihovna Břeclav

Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav
Ředitel: Mgr. Marek Uhlíř
E-mail: reditel@knihovna-bv.cz
Telefon: 519 372 437
Ústředna: 519 372 149
Zřizovatel: Městský úřad Břeclav Otevírací doba