Městská knihovna Břeclav
verze pro slabozraké blog blog novinky


Podmínky půjčování v Městské knihovně Břeclav

Půjčování knih a časopisů

Půjčování CD

Provozní řád internetové studovny

Zvuková knihovna

Půjčování knih a dokumentů ze studovny

Půjčování knih a časopisů

Čtenářský průkaz

 • Čtenářský průkaz se vydává po vyplnění přihlášky a předložení občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti v oddělení pro dospělé čtenáře a na pobočkách.
 • Dětem do ukončení docházky základní školy vydává průkaz dětské oddělení nebo pobočka a přihlášku potvrzuje jeden z rodičů.
 • Při vstupu do kteréhokoliv oddělení je čtenář povinen předložit čtenářský průkaz.
 • Za vystavení čtenářského průkazu zaplatí čtenář stanovený poplatek.
 • Uživatel pobočky knihovny může pravidelně využívat služeb MK v hlavní budově ve městě.
 • Knihovnám se půjčuje literatura pouze prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Výpůjční lhůta

 • Knihy a časopisy půjčujeme nejdéle na 1 měsíc (novinky na 14 dnů).
 • Nežádá-li titul další čtenář, je možné dvojí prodloužení.
 • Žádá-li čtenář knihu, která je právě půjčena, může využít zámluvní služby. Knihovna uvědomí zájemce, že zamluvenou knihu rezervuje. Za nevyzvednutí rezervované knihy ve stanovené lhůtě zaplatí čtenář sankční poplatek.

Půjčování CD

Podmínky půjčování

 • Návštěvníkem hudebního oddělení a půjčovny CD se může stát každá osoba, která předloží čtenářský průkaz vystavený v půjčovně pro dospělé nebo dětské čtenáře nebo na pobočce.
 • Při první návštěvě v půjčovně CD předloží návštěvník kromě legitimace i občanský průkaz a podpisem potvrdí, že se seznámil s výpůjčním řádem hudebního oddělení a půjčovny CD.
 • Dětem do 15 let musí povolení k půjčování CD podepsat osobně jeden z rodičů.
 • Evidovaný čtenář knihovny si může na svou průkazku půjčit maximálně 3 CD (včetně prodlužovaných výpůjček). Uživatel, který porušil nedodržením výpůjční lhůty knihovní řád v některém oddělení knihovny, si může vypůjčit po dobu 1 roku pouze 1 CD.
 • Knihovna má právo absenčně půjčovat CD až po uplynutí devíti měsíců od jejich nabytí knihovnou. Devítiměsíční lhůta se neuplatňuje v případě, kdy od vydání zvukového dokumentu uplynulo prokazatelně minimálně devět měsíců.
 • Každý držitel čtenářského průkazu má právo využívat poslechové aparatury hudebního oddělení.
 • Hudební oddělení neumožňuje přehrávání donesených audiovizuálních a audiálních materiálů, neumožňuje jejich kopírování na vlastním nahrávacím zařízení.

Výpůjční lhůta

 • Kompaktní disky se absenčně půjčují na časové úseky: pondělí-čtvrtek (4 dny), středa-pátek (3 dny), čtvrtek-pondělí (5 dnů) a pátek-pondělí (4 dny).
 • Výpůjčku CD je možno prodloužit, nežádá-li dílo další uživatel, a to nejdéle na 14 dní.
 • Prodlužovat výpůjčky lze i telefonicky (tel.519 372 149) nebo e-mailem.
 • Nevrátí-li čtenář zapůjčený CD včas, zaplatí upomínací poplatek (viz ceník služeb a poplatků).
 • Pokud čtenář žádá knihovní jednotku (CD) vypůjčenou jiným čtenářem, může si ji bezplatně zamluvit. Za zaslání oznámení o rezervaci zaplatí příslušný poplatek (viz ceník služeb a poplatků).

Povinnosti čtenáře

 • Respektovat všechna práva výrobce a práva autorská.
 • CD si půjčovat pouze pro svou soukromou potřebu.
 • Nepůjčovat je dalším osobám, zhotovovat z nich kopie pro jiné osoby.
 • Nevyužívat CD k veřejným akcím a zvláště ne ke komerčním účelům.
 • Zacházet šetrně s technickým vybavením hudebního oddělení.

Provozní řád internetové studovny

Provozní řád

 1. Internetové služby může využívat každý návštěvník knihovny, musí ovládat základy práce s počítačem a internetem. Přístup k internetu je zdarma.
 2. Uživatel bez platného čtenářského průkazu může být připojen k internetu 10 minut, návštěvník s platným čtenářským průkazem až 60 minut, přičemž u jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.
 3. Časové limity pro využití internetu lez upravovat podle potřeby a podle možností knihovny. Návštěvníci musí dbát pokynů pověřených pracovníků MěK Břeclav.
 4. Zájemci si mohou zamluvit pracovní místo předem. Doba prodlení je maximálně 5 minut. Zamluvit stanici je možné i telefonicky. Stejným způsobem lze zamluvení stanice předem i zrušit.
 5. Návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení počítače.
 6. Informace a soubory získané při práci s internetem si mohou uživatelé vytisknout nebo odnést na disketách. Mohou k tomu využívat vlastní nepoškozené diskety nebo diskety zakoupené přímo v MěK Břeclav.
 7. Po předcházející domluvě s knihovníkem je pro méně zkušené uživatele možné si domluvit individuální konzultace (platí pouze pro internetovou studovnu).
 8. Není povoleno využívat program Outlook Express k odesílání pošty a provozovat počítačové hry.
 9. Není povoleno navštěvovat internetové stránky, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách.
 10. Získané informace a data (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě návštěvníka a k jeho studijním účelům. Je zakázáno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ne ke komerčním účelům. Případné zneužití dat a informací může být trestné (dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění).
 11. Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distribuovat i části operačního systému a instalovaných programů.
 12. Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným informacím a k datům jiných uživatelů.
 13. Provozovatel (Městská knihovna Břeclav) nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu (zvláště pak obsahují-li viry) ani případné škody, které by mohly vzniknout jejich dalším používáním.
 14. V případě porušení provozního řádu může být uživatel od počítače vykázán.

Zvuková knihovna

Provozní řád

 1. Fond zvukových knih zvukové knihovny zahrnuje nahrávky děl různých literárních žánrů natočené na magnetofonových kazetách nebo ve formátu MP3. Knihy slouží výhradně nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům, a těm občanům, jimž jejich zdravotní stav brání číst knihy tištěné normálním písmem.

Podmínky půjčování

 • řádné vyplnění čtenářské přihlášky a předložení osobních dokladů uživatele (nebo jeho rodinného příslušníka)
 • potvrzení vystavené očním lékařem, lékařem nebo Sdružením zdravotně postižených v ČR; u dětí do 15 let, které navštěvují speciální školy pro zrakově postižené, může čtenářskou přihlášku potvrdit i příslušná škola.
 • Uživatelem zvukové knihovny se může stát občan po první osobní návštěvě knihovny. V případě, že osobní návštěva není možná, musí jej přihlásit osobně rodinný příslušník s výše uvedenými doklady.

Výpůjční lhůta

 1. Výpůjční lhůta je stanovena na 4 týdny. V případě potřeby může být na základě písemné nebo telefonické žádosti prodloužena. Jestliže čtenář bez udání důvodu po uplynutí lhůty vypůjčené nahrávky nevrátí, je upomenut. Nereaguje-li na první upomínku, obdrží druhou, případně třetí. Pokud ani pak výpůjčku nevrátí, je vymáhána úřední cestou. Čtenář je pak vyřazen z evidence.

Povinnosti čtenáře

 1. Vypůjčené kazety je nutno ukládat v čistém, bezprašném prostředí, při manipulaci s nimi je třeba dbát na šetrné zacházení, aby nedošlo k poškození obalu, MG pásku nebo CD. Každý čtenář je povinen udržovat magnetofon v dobrém technickém stavu.
 2. Za vypůjčené zvukové knihy přejímá každý čtenář osobní odpovědnost. Při jejich vracení je povinen upozornit na každou závadu, kterou při manipulaci s nimi objevil nebo sám způsobil, a to vždy s přesným udáním druhu závady, pořadového čísla kazety a strany poškozené kazety. Je nepřípustné, aby čtenáři sami prováděli jakékoliv opravy poškozených kazet.
 3. Dojde-li však vinou hrubé nedbalosti ke zničení nebo ztrátě kazet, budou příslušnému čtenáři předepsány k náhradě, a to ve formě nových neozvučených kazet a sankčního poplatku 20,- Kč.
 4. Vzájemná výměna nebo půjčování zvukových knih mezi čtenáři bez přímé účasti knihovny je vyloučena. V plné míře a bez jakýchkoliv výjimek platí tato zásada i pro žáky a studenty internátních škol pro ZP. Za nahrávky půjčené ZP dětem do 15 let přejímají odpovědnost rodiče nebo příslušní pedagogičtí pracovníci.
 5. Pořizování kopií zapůjčených zvukových knih není přípustné s ohledem na zákonná práva autorů.
 6. Výpůjčky jsou limitovány 3 kusy titulů /maximálně však 40 kazet/ na osobu. V odůvodněných případech může knihovník učinit výjimku.
 7. Výpůjčky uživatelů mohou být vyřizovány také na základě rezervací vedených v evidenci MK. Rezervaci titulů může čtenář zadávat osobně, telefonicky na telefonním čísle 519 372 149, e-mailem nebo písemně. Písemné objednávky je nutné psát čitelně normálním písmem s čitelným podpisem a přesnou adresou žadatele.
 8. Uživatel je povinen při první návštěvě seznámit se s výpůjčním řádem zvukové knihovny Městské knihovny v Břeclavi a dodržovat jej.
 9. Na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce mezi knihovnou a uživatelem zvukové knihovny lze čtenáři na dobu určitou zapůjčit kazetový magnetofon na přehrávání zvukových knih. Podmínkou je složení kauce ve výši 500,- Kč a plnění závazků daných ve smlouvě.

  Fond zvukových knih, jeho zpracování, zpřístupňování a ochrana jsou spojeny se značnými finančními náklady i velkým úsilím všech, kteří tuto činnost ve prospěch zrakově postižených realizují. Je proto nutné, aby všichni čtenáři s porozuměním respektovali povinnosti a zásady, které výpůjční řád zvukové knihovny obsahuje.

Kalendář akcí

PoÚtStČtSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

<<  Červen  2018  >>

NovinkyMěstská knihovna Břeclav

Národních hrdinů 9, 690 02 Břeclav
Ředitel: Mgr. Marek Uhlíř
E-mail: reditel@knihovna-bv.cz
Telefon: 519 372 437
Ústředna: 519 372 149
Zřizovatel: Městský úřad Břeclav Otevírací doba